SZC logo

Kisvárdai Szakképzési Centrum

OM kód: 203043 | 4625 Záhony, Kárpát út 4.

Intézmény logo

Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

HírekKözérdekű adatokAkadálymentesítési nyilatkozatKRÉTA
Széchenyi 2020

Képzési program

Az egyes évfolyamokon alkalmazandó kerettantervek, programtantervek

Kerettanterv/programtanterv

Ágazat

Szakma neve

OKJ/SZVK/Szakmajegyzék száma

Évfolyam a 2020/2021-es tanévben

Programtanterv 2020.09.01-től

Közlekedés és szállítmányozás

Vasútforgalmi szolgálattevő technikus

5 1041 15 08

9.

Logisztikai technikus

5 1041 15 06

9.

Elektronika és elektrotechnika

Közlekedésautomatikai technikus

5 0714 04 06

9.

Gazdálkodás és menedzsment

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

5 0411 09 01

9.

Rendészet és közszolgálat

Közszolgálati technikus

5 0413 18 01

9.

Szakképzési kerettanterv 2018.09.01-től

XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

Vasútforgalmi szolgálattevő

OKJ: 54 841 05

SZVK: 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

10., 11

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

OKJ: 54 841 11

SZVK: 9/2018. (VIII. 21.) ITM

10.

Jegyvizsgáló

OKJ: 54 841 10

SZVK: 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

11.

Szakképzési kerettanterv 2018.09.01-től

XXXVIII. Rendészet és közszolgálat

Közszolgálati ügykezelő

 

10., 11.

Szakképzési kerettanterv 2018.09.01-től

XXXIV. Közgazdaság

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

OKJ: 54 344 03

SZVK: 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet

10., 11.

Szakképzési kerettanterv 2016.09.01-től

XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

Jegyvizsgáló

OKJ: 54 841 10

SZVK: 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

12.

Vasútforgalmi szolgálattevő

OKJ: 54 841 05

SZVK: 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

Szakképzési kerettanterv 2016.09.01-től

XXXVIII. Rendészet és közszolgálat

Közszolgálati ügykezelő

 

12.

Szakképzési kerettanterv 2016.09.01-től

XXXIV. Közgazdaság

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

OKJ: 54 344 03

SZVK: 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet

12.

13-14. évfolyam

Kerettanterv/programtanterv

Szakma neve

OKJ/SZVK/Szakmajegyzék száma

Évfolyam a 2020/2021-es tanévben

Szakképzési kerettanterv 2018.09.01-től

Vasútforgalmi szolgálattevő

OKJ: 54 841 05

SZVK: 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

14.

Közlekedésautomatikai műszerész

OKJ: 54 523 03

SZVK: 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

14.

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

OKJ: 54 841 11

SZVK: 9/2018. (VIII. 21.) ITM

14.

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

OKJ: 54 344 01

SZVK: 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet

14.

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

OKJ: 54 344 03

SZVK: 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet

14.

Programtanterv 2020.09.01-től

Vasútforgalmi szolgálattevő technikus

5 1041 15 08

13.

Közlekedésautomatikai technikus

5 0714 04 06

13.

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

5 0411 09 01

13.

Logisztikai technikus

5 1041 15 06

13.

Közlekedésautomatikai technikus

5 0714 04 06

13.

TEA szemlélet

Képzési programunk alapelve a tanulási eredményekre épülő oktatásszervezés. A tanulási eredmények megközelítés áthelyezi a hangsúlyt a tanulás időtartamáról és a helyszínéül szolgáló intézményről a tényleges tanulásra. A tanulási folyamat során megszerzett vagy megszerzendő tudásra, illetve elsajátított vagy elsajátítandó képességekre és kompetenciákra. A tanulóközpontú megközelítés során – amelynek alapvető jegye a tanulási eredményekben való gondolkodás – a tanítási folyamat abból a szempontból lényeges, hogy az oktatónak olyan tanulástámogatási és módszertani repertoárral kell rendelkeznie, amellyel elő tudja segíteni a meghatározott tanulási eredmények elérését. Nem a tananyagból kell kiindulni és nem azt megtervezni, hogy az oktató mit akarok tanítani, hanem abból, hogy a tanulónak milyen tanulási eredményeket birtokoljanak ahhoz, hogy adott tevékenységet, munkaterületi feladatot, munkakört el tudjon látni.

A kívánt tanulási eredményekből szükséges kiindulni és visszafelé kell tervezni. A kiindulópont, hogy mire kell képessé tennie a tanulót, és ennek alapján szükséges meghatározni, hogy a kívánt tanulási eredmények elérése érdekében milyen szintű ismeret és kompetencia elemeket és azokat milyen módszerekkel és eszközökkel kell tanítani és fejleszteni ahhoz, hogy a képzésben résztvevő elérje a kívánt tanulási eredményt.

Oktatásszervezés, sajátos pedagógiai módszerek

Projektoktatás

Azokat a tanulásszervezési formákat értjük rajta, amelyek során a tanulók közösen, együttműködve, belső indíttatásból, jellemzően valamilyen gyakorlati természetű, a mindennapi élethez kapcsolódó problémára fókuszálva, egy közös produktum, termék létrehozása érdekében dolgoznak.

A projektmódszer a differenciálás sajátos technika, egy olyan komplex tanulásszervezési forma, amely az egyes tanulók, tanulócsoportok egyéni különbségeire (szükségleteire, képességeire, motivációira stb.) épít.

  • A tanulásnak a személyes tapasztalaton kell alapulnia.
  • A tanításnak figyelembe kell vennie a tanulók fejlődési szükségleteit és érdeklődését.
  • A tanulónak aktívan részt kell vennie saját tanulási folyamatainak alakításában.
  • A tanulót a közösség ügyeiben való aktív részvételre, a közösségért felelősséget érző polgárrá kell nevelni.

Előzetes tervezés

A projektmunka a tanulók aktív részvételére épüljön a tervezés fázisától kezdve a kivitelezésen keresztül egészen az értékelésig. Az előzetes koncepció, a megvalósítandó projekt, annak tartalmi struktúrája kisebb-nagyobb mértékben változhat a tervezés fázisában, hiszen a projektmunka egyik alapelve a közös gondolkodás és megvalósítás. 

Célkitűzés

A projekt sajátossága, hogy mindig kettős célmeghatározásban kell gondolkodni. A külső cél a produktum, amelyet a tevékenységgel létre kell hozni, de meg kell határoznunk pontosan, hogy milyen pedagógiai célokat akarunk elérni, az elsajátítandó tananyagtartalom mely szegmensei jelennek meg a folyamatban.

Projektoktatás formája intézményünkben: tanórai projekt

A projektek teljes egészében tanítási órák keretében bontakoznak ki. Előnye, hogy több tantárgy is részt vehet a megvalósításban a „főoktatással” párhuzamosan, illetve az időkeret is sokkal rugalmasabb. 

A projektekhez kapcsolódó tanórák a helyi tanmenetekben kerülnek megjelölésre.

Az ágazati alapvizsgát követően, félévente legalább két rövidtávú vagy egy hosszabb távú projektet kell végrehajtani.

Értékelés

  • a projekt eredményeinek adatait (az eredménytermékek fotóját, leírását stb.) egy portfólió tároló rendszerben tároljuk el
  • a projektmunkák értékelésénél készüljön szöveges értékelés, amely szintén eltárolásra kerül a portfólió rendszerben
  • a teljesítmény értékelésére az alábbi lehetőségek közül lehet választani:

o egy osztályzat a projektfeladatban nyújtott teljesítményért, o egy-egy osztályzat tanulási területenként, o egy-egy osztályzat tanulási témánként.

A komplexebb, hosszabb ideig tartó projektek esetében szükséges a részeredmények folyamatos nyomon követése, értékelése is. Nagyban segíti az értékelést a kivitelezés lépéseinek, részeredményeinek írásos rögzítése, naplózása, internetes blogon, portfólióban való összegyűjtése.

A projektmunka intézményen belül és duális képzőhelyen is megvalósulhat.

Tanulói munkanapló

Minden tanulási folyamatban rendkívül fontos, hogy a tanulók tudatosan vegyenek részt benne. A munka során a tanulók mindig tartsák szem előtt mind a projektek végcélját, mind a tanulási célokat. Ezt a tudatosítási folyamatot szolgálja a tanulói munkanapló, amely a munkavégzéssel párhuzamosan rögzíti a tapasztalatokat, azaz végső soron azt, hogy mit is sajátítottak el a résztvevők.

A munkanapló formája lehet digitális, vagy hagyományos papíralapú. A digitális tárolást egy központi rendszeren keresztül valósítjuk meg, ahol a tanulók egyedi azonosítóval férhetnek hozzá a tartalomhoz. A diák a tanulmányi előmenetelével kapcsolatos adatokat tölthet fel a rendszerbe.

A papír alapú munkanaplók digitalizálásra kerülnek. 

Ágazati alapoktatás

A szakmai oktatás közismereti oktatásból, ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból áll. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképzés első részében az adott ágazat közös szakmai tartalmait tanulja. Az ágazati alapoktatásra kizárólag a szakképző intézményben kerülhet sor és annak végén ágazati alapvizsgát kell tenni. Az ágazati alapoktatással megvalósul az azonos ágazatba tartozó szakmák megszerzésére irányuló szakmai oktatások közötti rugalmas átjárhatóság.

A Képzési és Kimeneti Követelmények tartalmazzák az ágazati alapoktatás munkaterületének leírását:

  • az ágazati alapoktatás tanulási eredményeit
  • az ágazati alapoktatás vizsgakövetelményeit  az ágazati alapoktatás, alapvizsga tárgyi feltételeit.

Ágazati alapvizsga

Az ágazati alapvizsga az ágazati alapoktatást zárja le, melyet 10. évfolyam végén, illetve érettségire épülő képzés esetén, 13. évfolyam első félévének végén tehetnek. Az ágazati alapoktatás tananyagtartalmának csoportosítását, ezen időkeretekhez igazítva, iskolánk helyi tanterve szabályozza. 

A tanuló a sikeres ágazati alapvizsgát követően a szakképző intézményben külön felvételi eljárás nélkül folytathatja tanulmányait azzal, hogy az általa választott szakmáról az ágazati alapoktatás során az igazgató által meghatározott időszakon belül kell nyilatkoznia.

Az ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény oktatóiból és az elnökből álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét az illetékes területi gazdasági kamara delegálja.

A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az intézmény igazgatója készíti elő. Az igazgató felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. Az igazgató e feladata ellátása során dönt a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell alkalmazni. A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett. 

Az ágazati alapvizsga teljesítését az év végén adott bizonyítványba kell bejegyezni.

Duális képzés

A szakirányú oktatásban a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképző intézményben vagy a duális képzőhelyen vehet részt. A képzésben való részvétel annak formájára tekintet nélkül egyenértékű. Szakképzési munkaviszony jön létre a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely között.

A szakirányú oktatás a tanítási évben teljesítendő oktatásból és a tanéven kívüli egybefüggő gyakorlatból vagy a szakképzési munkaszerződés hatálya alatt teljesítendő oktatásból és gyakorlatból áll.

A duális képzőhelynek rendelkeznie kell a szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programmal, amely szakmánként, az adott szakma programtervéhez igazodva tartalmazza a duális képzőhely által oktatott tananyagelemeket és ehhez kapcsolódóan az elméleti ismereteket, a felügyelet mellett és az önállóan végezhető gyakorlati feladatokat, továbbá a kompetencia- és készségfejlesztés feladatait.

A duális képzőhely által működtetett tanműhely működésének személyi feltételei keretében a tanműhelyvezetőről, a gyakorlati oktatóról a duális képzőhely gondoskodik.

Ha a gazdálkodó szervezet több tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatását szervezi meg munkahelyi körülmények között, köteles felelős személyt megbízni a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatásának figyelemmel kísérésére, aki ezt a tevékenységet munkája mellett is elláthatja.

A szakirányú oktatás óraszámainak intézményünk és a duális képzőhely közötti megoszlását a helyi tanterv tartalmazza.

Szakmajegyzékes képzéseink 2020-2021 tanévtől

A szakma megnevezése: Vasútforgalmi szolgálattevő technikus

A szakma azonosító száma: 510411508

Iskolai tanműhelyben szervezett oktatás

Évfolyam

9

10

11

12

13

A képzés összes óraszáma

1/13

Szabad sáv 88 óra

Heti

13/1

Félévre

13/2

Félévre

2/14

Évfolyam összes óraszáma

252

324

458

480

712

2226

1172

88

35

35

35

1054

Munkavállalói ismeretek

0

18

0

0

0

18

18

 

0,5

1

 

0

Munkavállalói idegen nyelv

0

0

0

0

62

62

0

36

1

1

1

62

Villamos alapismeretek

108

180

0

0

0

288

288

 

8

16

 

0

Gépészeti alapismeretek

144

126

0

0

0

270

270

 

7,5

15

 

0

Közlekedési alapismeretek

0

0

72

0

0

72

72

 

2

 

4

0

Közlekedési alágazatok technikája

0

0

48

0

0

48

48

24

2

 

4

0

Közlekedésüzemvitel

0

0

36

36

0

72

36

 

1

 

2

36

Vasúti gépészeti ismeretek

0

0

0

60

84

144

0

 

0

 

 

144

Vasútföldrajz

0

0

60

0

0

60

60

12

2

1

3

0

Biztosítóberendezések

0

0

0

54

90

144

0

 

 

 

 

144

Távközlési és erősáramú berendezés ismeretek

0

0

62

60

0

122

0

 

 

 

 

122

Pályavasúti berendezések üzeme

0

0

0

0

36

36

0

 

 

 

 

36

Vasúti jelzési ismeretek

0

0

72

126

78

276

180

 

5

 

10

96

Vasúti forgalmi ismeretek

0

0

72

144

362

578

164

16

5

 

10

414

Munkahelyi egészség és biztonság

0

0

36

0

0

36

36

 

1

1

1

0

Egybefüggő szakmai gyakorlat

 

 

140

160

 

 

 

 

 

 

160

 

 

A szakma megnevezése: Vasútforgalmi szolgálattevő technikus

A szakma azonosító száma: 510411508

Duális képzőhellyel együttműködve szervezett oktatás

Évfolyam

9

10

11

12

13

A képzés összes óraszáma

1/13

Szabad sáv 88 óra

Heti

13/1

Félévre

13/2

Félévre

duális

képzőhely

13/2 félévre

2/14

Évfolyam összes óraszáma

252

324

458

480

712

2226

1172

88

35

35

15

20

1054

Munkavállalói ismeretek

0

18

0

0

0

18

18

 

0,5

1

 

 

0

Munkavállalói idegen nyelv

0

0

0

0

62

62

0

36

1

1

1

 

62

Villamos alapismeretek

108

180

0

0

0

288

288

 

8

16

 

 

0

Gépészeti alapismeretek

144

126

0

0

0

270

270

 

7,5

15

 

 

0

Közlekedési alapismeretek

0

0

72

0

0

72

72

 

2

 

4

 

0

Közlekedési alágazatok technikája

0

0

48

0

0

48

48

24

2

 

4

 

0

Közlekedésüzemvitel

0

0

36

36

0

72

36

 

1

 

2

 

36

Vasúti gépészeti ismeretek

0

0

0

60

84

144

0

 

0

 

 

 

144

Vasútföldrajz

0

0

60

0

0

60

60

12

2

1

3

 

0

Biztosítóberendezések

0

0

0

54

90

144

0

 

 

 

 

 

144

Távközlési és erősáramú berendezés ismeretek

0

0

62

60

0

122

0

 

 

 

 

 

122

Pályavasúti berendezések üzeme

0

0

0

0

36

36

0

 

 

 

 

 

36

Vasúti jelzési ismeretek

0

0

72

126

78

276

180

 

5

 

 

10

96

Vasúti forgalmi ismeretek

0

0

72

144

362

578

164

16

5

 

 

10

414

Munkahelyi egészség és biztonság

0

0

36

0

0

36

36

 

1

1

1

 

0

duális képzőhelyen oktatott tartalmak aránya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43%

57%

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat

 

 

140

160

 

 

 

 

 

 

 

160

 

A szakma megnevezése: Közlekedésautomatikai technikus 

A szakma azonosító száma: 507140406

Iskolai tanműhelyben szervezett oktatás

Évfolyam 

9

10

11

12

13

A képzés összes óraszáma 

1/13

Szabad sáv 190 óra

Heti

13/1

Félévre

13/2

Félévre

2/14

Évfolyam összes óraszáma 

252

324

404

404

710

2094

1070

190

35

35

35

1024

Munkavállalói ismeretek 

0

18

0

0

0

18

18

 

0,5

1

 

0

Munkavállalói idegen nyelv 

0

0

0

0

62

62

0

36

1

1

1

62

Villamos alapismeretek 

108

180

0

0

0

288

288

 

8

16

 

0

Gépészeti alapismeretek 

144

126

0

0

0

270

270

 

7,5

15

 

0

Elektrotechnika 

0

0

80

0

0

80

80

28

3

 

6

0

Analóg áramkörök 

0

0

162

0

0

162

162

18

5

 

10

0

Digitális áramkörök 

0

0

90

0

0

90

90

18

3

 

6

0

A programozás alapjai 

0

0

72

0

0

72

72

 

2

2

2

0

Számítógépes szimuláció 

0

0

0

90

0

90

54

18

2

 

4

36

Áramkörök építése, üzemeltetése 

0

0

0

314

0

314

36

72

3

 

6

278

Biztosítóberendezési alapismeretek 

0

0

0

0

90

90

0

 

0

 

 

90

Állomási berendezések 

0

0

0

0

162

162

0

 

0

 

 

162

Vonali és egyéb biztosítóberendezések 

0

0

0

0

108

108

0

 

0

 

 

108

Biztosítóberendezések üzeme 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

288

 

288

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

288

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat

 

 

70

90

 

 

 

 

 

 

160

 

             

A szakma megnevezése: Közlekedésautomatikai technikus 

A szakma azonosító száma: 507140406

Duális képzőhellyel együttműködve szervezett oktatás

Évfolyam 

9

10

11

12

13

A képzés összes óraszáma 

1/13

Szabad sáv 190 óra

Heti

13/1

Félévre

13/2

Félévre

duális

képzőhely

13/2 félévre

2/14

Évfolyam összes óraszáma 

252

324

404

404

710

2094

1070

190

35

35

14

21

1024

Munkavállalói ismeretek 

0

18

0

0

0

18

18

 

0,5

1

 

 

0

Munkavállalói idegen nyelv 

0

0

0

0

62

62

0

36

1

1

1

 

62

Villamos alapismeretek 

108

180

0

0

0

288

288

 

8

16

 

 

0

Gépészeti alapismeretek 

144

126

0

0

0

270

270

 

7,5

15

 

 

0

Elektrotechnika 

0

0

80

0

0

80

80

28

3

 

6

 

0

Analóg áramkörök 

0

0

162

0

0

162

162

18

5

 

 

10

0

Digitális áramkörök 

0

0

90

0

0

90

90

18

3

 

3

3

0

A programozás alapjai 

0

0

72

0

0

72

72

 

2

2

2

 

0

Számítógépes szimuláció 

0

0

0

90

0

90

54

18

2

 

2

2

36

Áramkörök építése, üzemeltetése 

0

0

0

314

0

314

36

72

3

 

 

6

278

Biztosítóberendezési alapismeretek 

0

0

0

0

90

90

0

 

0

 

 

 

90

Állomási berendezések 

0

0

0

0

162

162

0

 

0

 

 

 

162

Vonali és egyéb biztosítóberendezések 

0

0

0

0

108

108

0

 

0

 

 

 

108

Biztosítóberendezések üzeme 

0

0

0

0

288

288

0

 

0

 

 

 

288

duális képzőhelyen oktatott tartalmak aránya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

60%

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat

 

 

70

90

 

 

 

 

 

 

 

160

 

             

A szakma megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző

A szakma azonosító száma: 5 0411 09 01

Évfolyam 

9

10

11

12

13

A képzés összes óraszáma 

1/13

Szabad sáv 141 óra

Heti

13/1

Félévre

13/2

Félévre

2/14

Évfolyam összes óraszáma 

252

324

454

456

753

2239

1119

141

34

35

35

974

Munkavállalói ismeretek 

18

0

0

0

0

18

18

 

0,5

1

 

0

Munkavállalói idegen nyelv 

0

0

0

0

62

62

0

72

1

1

3

62

Gazdasági és jogi alapismeretek 

108

108

0

0

0

216

108

 

3

6

 

0

Vállalkozások működtetésének alapis-meretei 

0

144

0

0

0

144

114

30

4

8

 

0

Kommunikáció 

36

0

0

0

0

36

36

 

1

2

 

0

Digitális alkalmazások 

90

72

0

0

0

162

162

 

4,5

9

 

0

Gazdálkodási ismeretek 

0

0

66

54

36

156

72

 

2

 

4

73

Gazdasági számítások 

0

0

18

36

0

54

36

36

2

 

4

18

Pénzügy 

0

0

162

166

67

395

216

 

6

4

8

160

Irodai szoftverek alkalmazása 

0

0

0

0

93

93

0

 

 

 

 

93

Adózás 

0

0

0

36

92

128

69

3

2

 

4

59

Elektronikus bevallás 

0

0

0

0

109

109

0

 

 

 

 

109

Számvitel 

0

0

136

128

114

378

216

 

6

4

8

184

Számviteli esettanulmányok 

0

0

72

36

36

144

72

 

2

 

4

72

Számítógépes könyvelés  

0

0

0

0

144

144

0

 

 

 

 

144

 

A szakma megnevezése: Logisztikai technikus

A szakma azonosító száma: 5 1041 15 06

Évfolyam

9

10

11

12

13

A képzés összes óraszáma

1/13

Szabad óra 163 óra

Éves óraszám

1260

13/1

Félévre

13/2

Félévre

2/14

Évfolyam összes óraszáma

252

324

468

450

748

2242

1097

166

35

35

35

989

Szabad órasáv

 

 

 

 

 

 

163

 

 

 

 

96

Munkavállalói ismeretek

18

0

0

0

0

18

18

 

0,5

1

 

0

Munkavállalói idegen nyelv

0

0

0

0

62

62

0

36

1

1

1

62

Gazdasági ismeretek

108

108

0

0

0

216

108

 

3

6

 

0

Vállalkozások működtetése

0

72

0

0

0

72

72

 

2

4

 

0

Kommunikáció

36

72

0

0

0

108

72

 

2

4

 

0

Digitális alkalmazások

90

72

0

0

0

162

162

 

4,5

9

 

0

Közlekedési alapok

0

0

108

0

0

108

72

 

2

2

2

36

Közlekedés technikája és üzemvitele

0

0

144

0

0

144

132

12

4

4

4

0

Külkereskedelmi és vámismeretek

0

0

72

0

0

72

36

 

1

 

2

33

Általános szállítmányozás

0

0

0

108

72

180

36

 

1

1

1

144

Ágazati szabályozások

0

0

0

144

0

144

108

 

3

3

3

36

Szállítmányozói feladatok

0

0

0

0

174

174

0

 

 

 

 

174

Raktározási alapok

0

0

72

0

0

72

72

 

2

 

4

0

Raktári tárolás és anyagmozgatás

0

0

72

0

0

72

72

 

2

 

4

0

Raktári mutatószámok

0

0

0

72

0

72

30

6

1

 

2

42

A raktárirányítás rendszere

0

0

0

0

60

60

0

 

 

 

 

60

Raktárvezetés

0

0

0

0

48

48

0

 

 

 

 

48

Logisztikai alapok

0

0

0

36

50

86

14

58

2

 

4

72

Beszerzési logisztika

0

0

0

36

46

82

36

 

1

 

2

46

Készletezési logisztika

0

0

0

18

54

72

18

18

1

 

2

54

Termelési logisztika

0

0

0

18

54

72

18

18

1

 

2

54

Elosztási logisztika

0

0

0

18

68

86

18

18

1

 

2

68

Minőség a logisztikában

0

0

0

0

60

60

0

 

 

 

 

60

 

Az ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat

A szakma megnevezése: Közszolgálati technikus

             

             


Partnereink

SZC logo

Kisvárdai Szakképzési Centrum


Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

4625 Záhony, Kárpát út 4.

Telefon: +3645525056

E-mail: titkarsag.zkando@gmail.com

OM azonosító: 203043


2024Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium